سر سیلندر لیفتراک همانطور که از اسمش مشخص است بخشی

مشاهده

موتور وسیله ای است که از انرژی شیمیایی – سوخت

مشاهده