پیستون، جزئی از موتورهای رفت و برگشتی، پمپ‌ها و

مشاهده

موتور وسیله ای است که از انرژی شیمیایی – سوخت

مشاهده