شیر برقی لیفتراک


تکنو لیفتر آریا ارائه دهنده شیر برقی لیفتراک

شیر کنترل لیفتراک ابزاری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل میکند و خریان سیال در یک سیستم را تنظیم میکند.شیر کنترل لیفتراک در تنظیم فشار جریان سیالات استفاده میشود و وظیفه آن قطع و وصل کردن کامل جریان و مقدار فشار مایعات و گازها را تنظیم کند و از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده جلوگیری نماید و شیر کنترل لیفتراک دستگاه های تحت فشار را کنترل میکند و ایمن میسازد.شیر کنترل لیفتراک در یک سیستم هیدرولیک وظیفه کنترل مسیر و کنترل دبی و کنترل فشار را بر عهده دارد.شیر کنترل از نظر تحریک به چند دسته تقسیم میشود: برقی و مکانیکی و دستی و فشار سیال.شیر کنترل هیدرولیک بوسیله ی انواع مکانیزم های برقی وهیدرولیکی و مکانیکی و دستی و پنوماتیکی قابل تحریک هستند.