پیستون کوبوتا لیفتراک


پیستون، جزئی از موتورهای رفت و برگشتی، پمپ‌ها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و

استوانه‌های نیوماتیکی و مکانیزم‌های مشابه‌است. پیستون در این مکانیزم‌ها، بخش متحرکی

است که در داخل یک سیلندر قرار می‌گیرد.

نقش پیستون در موتورها، انتقال نیرو از گازهای در حال انبساط در داخل سیلندر به میل‌لنگ با

استفاده از یک میلهٔ رابط (شاتون) است. در پمپ‌ها و کمپرسورها، نقش پیستون برعکس شده

و نیرو از میل‌لنگ به پیستون منتقل می‌شود تا سیال داخل سیلندر را فشرده یا تخلیه نماید.

پیستون یک بخش اساسی از موتور احتراق داخلی است که در تبدیل سوخت مورد نیاز ماشین به انرژی برای پیشبرد لیفتراک بسیار فاکتور مهمی محسوب می‌شود. این قطعه یک جزء متحرک است که برای انتقال نیرو از بنزینی که در سیلندرها به میل لنگ گردش دارد برای چرخاندن چرخ‌ها استفاده می‌کند. پیستون‌ها برای تبدیل حرکت خطی در سیلندرها به حرکت دایره ای که می‌توانند به چرخ‌ها نیرو وارد کنند، مورد نیاز هستند.در واقع پیستون یک دیسک در حال حرکت محصور در یک سیلندر است که از یک عایق گازی ساخته شده است. دیسک داخل سیلندر حرکت کرده و به عنوان یک مایع یا گاز درون سیلندر منبسط و منقبض می‌شود. پیستون در تبدیل انرژی گرما به انرژی مکانیکی و برعکس آن کمک می‌کند. به همین دلیل پیستون‌ها یکی از اجزای اصلی موتورهای احتراق داخلی هستند. پیستون‌ها با انتقال نیروی گاز در حال گسترش در سیلندر به میل لنگ کار می‌کنند که این امر حرکت چرخشی را به یک چرخ دنده فراهم می‌کند. چنین سیستمی به عنوان موتور رفت و برگشتی یا موتور پیستونی نیز شناخته می‌شود.